utorak, 13. prosinca 2016.

Katalog izložbe "Sve je moguće" umjetnika Denisa Kraškovića u galeriji Greta  /  Catalogue of exhibition "Everything is possible" by artist Denis Krašković in Greta gallery - 2016.LINK NA VIDEO RAD "Ništa me nemože iznenaditi"/
LINK ON VIDEO WORK "Nothing can surprise me":
https://www.youtube.com/watch?v=A2GNmY-M2jE
FOTOGRAFIJE RADOVA / PHOTOS OF WORK
fotograf/photographer: Marko Ercegović:KRAŠKOVIĆ – APSTRAKTNI
"SVE – MOGUĆE/-I"
ILI
NIŠTA ME NE MOŽE IZNENADITI
ONKRAJ NAJBOLJEG NAJGOREG OD SVIH MOGUĆIH SVJETOVA
/ Leibniz – Schopenhauer 0:0 /

Da izbjegnemo (moguće) nesporazume, naslov izložbe "Sve je moguće" zadao je samome sebi, a time i meni, slikar, kipar i video umjetnik Denis Krašković, ponesen nevidljivim krilima apstraktnog Pegaza ( koji je, logično, također moguć ) u sublimna bespuća nepredmetne ( ne bespredmetne ) zbiljnosti, prije no što ih jednom za svagda napusti. Po vlastitoj odluci / konceptu. Vjerovali ili ne.
Iznenađeni? Da li je suvremenu publiku uopće moguće ičim iznenaditi? Sve je moguće, kad Autor tako odluči.
Primjerice, moguće je, pa čak i veoma vjerojatno, i to da posred vlastitog "apstrakcionističog" ciklusa Slikar podmetne naivnom promatraču nešto slično deskriptivno naslikanom smokvinom listu, priljepljenom k tome na plohu lišenu treće dimenzije pomoću sedam crnih ( također  naslikanih ) komada izolirband – trake ili čega li već, a sve u cilju da prikrije izdaju svijeta figuracije u korist strogo nepredmetnog svijeta Slike, na kojoj, u stvari, ništa nije takvim kao što se čini. U ne-mogućoj misiji spašavanja izgubljene zemlje Figuracije rabljeni su kompromisni hibridni termini poput asocijativne geometrije, organske ili pak biomorfne apstrakcije, uz kulinarsko – geološko – psychedelic – arhitektonske primisli. Tako i ovdje vrebaju osebujni crijevasto-zavojničasti oblici, meta-arhitektura gljivogrudih, tortastih struktura, koje mogu asocirati na više toga, no Kreator nam je to najstrože zabranio. Zabranjeno voće prognane Figure! Hedonistički upotpunjeno čistom ružičastom, zelenom, duginim bojama, obrisa stripovski opisanih crnom linijom. Ima tu i tragova "pittura immediata" ( Peter Weibel, Medijatizirano slikarstvo ), isječaka kao-filmske-trake / tračnica, utjecaja eksperimentalnog i animiranog filma, stripa, videa – čime se Autor i eksplicite bavi, pa si dopušta da i u ovakav "apstrakcionistički" postav umetne video uradak s nazivom "Ništa me ne može iznenaditi", u kojemu se Apstraktni Slikar pojavljuje i likom i djelom. Pored diskretnih britanskih i američkih slikarsko-skulptorskih utjecaja koji su ne samo mogući već gdjekad i poželjni,u ova inače tegobna post-postmoderna vremena, valja nam barem spomenuti dašak interferencije između Kraškovića i generacijskih suboraca Friščića i Zlobeca ( Ibidem: Vedri jahači ili Konj je moguć ). Ako je Konj moguć, Sve je moguće. "Post-Postpainterly – Painting". Prometejski Slikar odnosno Skulptor, sputan okovima zakona Figuracije, kida (te) okove i uživa u sve-mogućim ( Ako! ) modalitetima apstrakcionizma, po n-ti put, "posljednji put"! Božanski Pitagora, Sokrat, Platon uzdižu se uvijek iznova iz tmine nestvarne "stvarnosti" do carstva apstrakcije. Jezdeći na Pegazovim neosedlanim leđima.

                                                                                                           Branko Cerovac

Govor kustosa Branka Cerovca na otvorenju izložbe "Sve je moguće" umjetnika Denisa Kraškovića u galeriji Greta 19.12.2016.


KRAŠKOVIĆ – ABSTRACT
"ALL – POSSIBLE/-AND"
OR
NOTHING CAN SURPRISE ME
NEXT TO THE BEST OF THE WORST OF ALL WORLDS
/ Leibniz – Schopenhauer 0:0 /

In order to avoid ( possible ) misunderstandings, the title of the exhibition “Everything is possible” was given to himself and therefore to me too, by the painter, sculpture and video artist Denis Krašković, lifted by the invisible wings of abstract Pegasus ( which is, logically, also possible ), to the sublimes of nothingless of pointless ( not irrelevant ) reality, before leaving it finally forever. By his own decision / concept. Believe it or not. Surprised? Is it possible to even surprise the modern audience? Everything is possible, when the Author decides it is.
For example, it is possible and maybe even probable, and that in the midst of his own "abstract" cycle, the painter planted for a naive observer something like a descriptively painted fig leaf, attached to a surface devoid of the third dimension with the help of seven black ( also painted ) pieces of isolation tape or whatever, and all in order to cover up the betrayal of the world of figuration in favour of the strictly pointless world of pictures, where, in fact, nothing is such as it seems. In the impossible rescue mission of the lost land of Figurations, compromising hybrid terms were used such as associative geometry, organic or biomorphic abstraction, with culinary - geological - psychodelic - architectural afterthoughts. So here lurking are distinctive enteric-curvy forms, meta-architecture mushroomy, cake-like structures, which may be associated with more things, but the creator strictly prohibited this. Forbidden Fruit of the displaced Figure! Hedonistically complemented pure pink, green, rainbow colours, contours described with a black line. There are also traces of "pittura immediata" ( Peter Weibel, mediatized painting ), clips as film strips / rails, the impact of experimental and animated films, comics, video - which the author explicitly deals with, so he allows himself in this "abstractionist" setting to put an artificial video work” titled Everything is possible", in which the abstract painter appears in his life and work. In addition to discrete British and American painting and sculpture influences that are not only possible but sometimes desirable, in these otherwise harsh post-post-modern times, we need to at least mention a touch of interference between Krašković and generational comrades Frišić and Zlobec ( Ibid: Happy Riders or Horse is Possible ). If the horse is possible, anything is possible. "Post-Postpainterly - Painting". Promethean Painter and Sculptor, chained with the law of Figuration, breaks the chains and enjoys all-possible ( If! ) modalities of abstractionism, for the nth time, "the last time"! The divine Pythagoras, Socrates, Plato rise again and again from the darkness of unreal "reality" to the kingdom of abstraction. Riding bareback on Pegasus' back.

                                                                                                           Branko Cerovac


BIOGRAFIJA
Denis Krašković rođen je 1972. godine u Zagrebu. U rodnom je gradu maturirao na Školi za primijenjenu umjetnost i dizajn gdje je i predavao na Kiparskom odjelu od 1996. do 2007. godine. 1994. diplomirao je na Kiparskom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. Od 2007. godine je profesor na Likovnom odsjeku Umjetničke akademije Osijek gdje predaje Kiparstvo, trenutno u zvanju izvanrednog profesora. 2010. Magistrirao je na Akademiji za likovno umetnost u Ljubljani. Dobitnik je više nagrada, između ostalih i Grand prix Salona mladih u Zagrebu 2000. godine. 2012. godine osvojio je drugu nagradu na video natjecanju The Residents u Olomoucu u Republici Češkoj. Prošle godine je osvojio Grand prix na Zagorskom likovnom salonu. Izlagao je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u Hrvatskoj (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Rovinj, Pula, Labin, Koprivnica, Sisak, Dubrovnik, Šibenik, Slavonski Brod... ) i inozemstvu (Budimpešta, Berlin, Beč, Los Angeles, Torino, Prag, Olomouc, Metz, Krakow, Johannesburg, Ljubljana, Maribor, Skopje... ). Autor je više javnih skulptura od kojih su najpoznatije “Kit” na zagrebačkom jezeru Jarun, “Morž“ i “Janje“ ispred Arene u Zagrebu, te dvije monumentalne skulture „Neandertalac“ u Krapini.


BIOGRAPHY
Denis Krašković  was born in Zagreb, Croatia, in 1972. Graduted in his native town from the School for Applied Art and Design and was teaching here on Sculpture department from year 1996. - 2007. In year 1994. graduated from the Academy of Fine Arts in Zagreb, on Sculpture Department. From year 2007. is a professor at the Osijek Art Academy, Visual Art department, teaching the Sculpture and Public art. In year 2010. graduated as a magister from the Academy of Fine Arts in Ljubljana at Sculpture department. Awarded with a number of prices, among the others with the Grand Prix for year 2000. on the Youth Salon in Zagreb. In year 2012. he won second price at video competition „The Residents“ at Olomouc, Chech Republik. Last year he won Grand prix at Zagorje salon. Exhibited on many individual and group exhibitions in Croatia (Zagreb,Split, Rijeka, Osijek, Rovinj, Pula, Labin, Koprivnica, Sisak, Dubrovnik, Sibenik, Brod...) and abroad (Budapest, Berlin, Vienna, Los Angeles, Turin, Prague, Olomouc, Metz, Tel Aviv, Krakow, Johannesburg, Lubljana, Maribor, Skopje...). Made some public sculptures, the best known is "The Whale" standing on a lake Jarun in Zagreb, then the sculptures "The Sea Lion" and "The Lamb" placed near Arena in Zagreb, and two monumental statues "Neanderthal man" in Krapina.

Nema komentara:

Objavi komentar